Friday, 30 January 2015

Ceist na Gàidhlig air BBC Alba - even MG Alba sit up and take notice

bho Phàipear Beag an Eilein Sgitheanaich an-diugh (Dihaoine 30mh) ...


Chaidh seo sgrìobhadh le'r seann eòlach, "Neach gun urra"

Thagh Gilleasbuig na highlights a leanas a-mach às dhuibh:

" 'S e rud fallain a tha ann a bhith a' cur ro-innleachd agus obair bhuidhnean phoblach fo cheist."
Gilleasbuig:
Sin thu fhèin, nach sinne tha a' tarraing air an aon ràimh a-nise, neach gun urra!


"Ge-tà, 's e tàmailt a tha ann nuair a thathas ga fheuchainn tro ionnsaidhean pearsanta aig nach eil bunait".
Gilleasbuig:
Och a mhuinntir establishment na Gàidhlig, bha sibh a-riamh a' faicinn trod pearsanta far nach robh ach measadh cothromach! 


"Thog Urras a' BhBC a-mach às gach cead-craolaidh telebhisein an iomradh a bha annta air figearan ruigse ann an 2012 ach chan eil rùn na seanail air atharrachadh bho 2010. Tha a h-uile rannsachadh a tha sinne a' dèanamh a' sealltainn gu bheil BBC Alba air a bhith soirbheachail le Gàidheil agus le Goill, agus gun soirbheas cha bhiodh maireannach [sic] aig seanail telebhisein sam bith".
Gilleasbuig:
Well a chàirdean, cho soilleir ri gathan na grèine! 


@GilleAotrom Tuesday, 20 January 2015

Carson a thug am Bòrd a’ Bhròg Mhòr do Dheiseal is Ùlpan?

Bòrd na Gàidhlig must continue with astonishingly successful and self-sustaining teaching method, says Gilleasbuig


Ùlpan le Deiseal - we love it!
(Air a tharraing bho làrach-lìn Ùlpain)


A chàirdean, nach buidhe dhan a’ Ghàidhlig gun tug am Bòrd cothrom na fèinne do Dheiseal Earranta agus dhan dòigh-teagaisg cànain a bhios iad a' reic, Ùlpan, a th’ air a bhith cheart cho soirbheachail an Alba 's a tha e air a bhith le mion-chànan sam bith eile far an deach a chur an gnìomh, air feadh an t-saoghail,  agus a thug na mìltean mòra dh’ionnsaigh fileantachd ann an ùine nach robh fada, mar a tha fios againn uile.

No? Well, co-dhiù tha 252 neach air an clàradh le Deiseal airson na h-ìre as àirde (ìre 6) dhen a’ chùrsa Ghàidhlig aca, a’ làn-choileanadh nan amasan a chuir am Bòrd roimhe ann an "Ginealach Ùr na Gàidhlig" (2010) gum biodh 1,600 neach às dèidh crìoch a chur air cùrsa Ùlpain ron a’ Mhàrt 2012.

Agus cha do chosg am mìorbhail seo ach còrr math is £1,120,000 às an sporan  phoblach gun bhruidhinn idir air na còig bliadhnaichean ro 2010-11. Mar a tha làrach-lìn Ùlpain ag ràdh rinn,
"The language's revival is constrained by the comparatively small amount of public funding it receives".
Ulpan, definitely not hampered by commercial restraints


Nis, a rèir àireamhachd ’Illeasbuig, chan eil anns a' chomparatively small £1,120,000 sin, na bhroinn  £792,000 bhon a' Bhòrd fhèin gun bhruidhinn air na bliadhnaichean ro 2010-11, ach £4476 airson gach oileanach air an ìre as àirde. Fhuair sinn luach ar n-airgid, bidh sibh ag aontachadh.


Is fhada bho mhothaich Gilleasbuig còir gun robh na h-ainmean “Ùlpan” is “Deiseal” air fàs caran gann ann an aithisgean bliadhnail a’ Bhùird na làithean-sa, ach bha e mar bhuill'-ùird dha nuair a chuala e nach fhaigh Deiseal sgillin ruadh tuilleadh. Cha ghabh a thuigsinn … [ironic face]Carson ur sàmhchar mun a’ chuspair, a mhuinntir a’ Bhùird? Na biodh eagal sam bith oirbh a bhith ri bòst mun ro-innleachd ro-shoirbhicheil agaibh!


Deiseal - adding value to the public investment. That's what they do.Gilleasbuig:

"Cha chan mi’n còrr, mus can mi “ludicrous half-baked  pyramid-selling scheme” no rudeigineach coltach ris".


@GilleAotrom