Sunday, 6 September 2015

"Highest-ever satisfaction levels" with BBC Alba, tha ceannard prògraman BBC Alba ag ràdh

Esslemont: I've only had about twenty complaints, all from extremist ghetto-dwellers  


Hi a chàirdean chòire, 's fhad' on uair sin!

An t-seachdain-sa, tuigidh sibh, bha Gilleasbuig air a bheò-ghlacadh leis an agallamh seo a rinneadh cò' ri Alan Esslemont còir, ceannard prògraman BBC Alba, air Aithris na Maidne 2 Sultain (a' tòiseachadh aig 39.50). Chaidh a bheò-ghlacadh chun na h-ìre 's gun d' rinn e tràs-sgrìobhadh dheth, tràs-sgrìobhadh a tha e nis a' toirt seachad thugaibh, le'r cead.

Tha e coltach gu bheil plan ùr aig RTE, sianal TV Èireannach, son beagan - beagan, cuimhnich! - dhen a' Ghaeilge thoirt a-steach dha na prògraman mainstream Beurla aca mar "brand asset" agus tha Esslemont air a dhòigh ghlan mu dheidhinn seo oir - you've guessed it - 's e rud cudromach a th'ann gun tèid rud beag Gàidhlig faisg air a' mainstream, agus gu ìre tha BBC Alba an sàs ann an awareness-raising san aon dòigh, thuirt e (clò Eadailteach aig Gilleasbuig).

Ach seo a chàirdean far a bheil cùisean a' fàs nas inntinniche buileach:

MacIllethain 43.18 Nise tha … ’s e rud a tha 'ad ag ràdh san aithisg aca gu bheil ’ad ag amas air barrachd Ghaeilge a bhith an lùib seirbhisean RTE; dè chanadh tu fhèin, mar cheannard phrògraman BBC Alba mu na draghan a th’aig gu leòr mun ìre de Ghàidhlig ’s mu na tha de Ghàidhlig ri cluinntinn air BBC Alba?

Esslemont 43.31 ’S e rud ma dheòghainn BBC Alba, tha sin soilleir, tha mi air a ràdh airson [tha mi?] air fichead bliadhna a chur seachad, a’ coimhead air ciamar a tha daoine a’ dèiligeadh ri mion-chànain, ’s tha mi ’g ràdh, a thaobh prògraman telebhisein, tha ceithir luchd-coimhid ann, ’s e na faclan a th’ agam air seo, ’s e … an ceann. So tha daoine … far a bheil awareness. ’S e luchd-coimhid a tha cudromach a tha sin. Às a dheòigh sin, tha beul. So daoine a tha bruidhinn beagan Gàidhlig. Agus tha ’n luchd-coimhid sin, tha iad cudromach cuideachd. Às a dheòigh sin tha cridhe, tha daoine coltach rium fhìn, a chuir tòrr strì ann a bhith ag ionnsachadh beagan Gàidhlig ’s tha – gu ìre fileanta agus às a dheòigh sin tha anam, tha core audience na Gàidhlig.
So tha ceann, beul, cridhe agus anam sin ceithir luchd-coimhid eadar-dhealaichte agus mura h-eil BBC a’ frithealadh air ceithir luchd-coimhid a tha sin, tha sinn a’ dèanamh rud a tha cèarr, tha e cèarr dhan a’ Ghàidhlig agus cèarr dhan a’ luchd-coimhid gu lèir. 

Ceannard prògraman BBC Alba - chan fhada gus nach bi ach ceithir
luchd-coimhid aige ann an dà-rìribh, mura h-eil G. air a mhealladhMac’Illeathain, 44.35 Tha gu leòr ann, ged-tà, a tha faireachdainn gu bheil fada cus prògraman air an t-sianal far nach eil gu leòr Gàidhlig ri cluinntinn, gu bheil fada cus Beurla nochdadh air na programan sin agus gu bheil sin gan gluasad air falbh bho na Gàidheil.

Esslemont Tha mi cluinntinn sin bho mu fhichead neach tha ga ràdh sin ach, em, tha sinn air a bhith dèanamh tòrr rannsachadh air luchd-coimhid BBC Alba agus a thaobh luchd-bruidhinn na Gàidhlig, cha robh ìre toileachais riamh cho àrd sa tha e an-dràsta, so tha e sealltainn gu bheil Gàidheil a tha bruidhinn a’ chànain, a’ mhòr-chuid aca, well a h-uile duine aca tha dà chànan aca, tha iad a’ tuigsinn rò-innleachd BBC Alba agus tha iad taiceil, tha daoine air an iomall a tha ag ràdh chan eil seo math gu leòr, ach air an iomall eile, luchd-bruidhinn na Beurla, tha daoine ag ràdh well carson a tha sinn a’ cosg airgead idir air a’ Ghàidhlig so feumaidh sin frithealadh air a’ chuid as mò de dhaoine is feumaidh sinn rò-innleachd a bhith againn a tha fallainn airson a’ chànain agus a bhith dèanamh ghetto a-mach à BBC Alba chan e rud a tha sin a tha fallainn airson na cànain.


Neach-naidheachd air choireigin 45.40: Alan Esslemont, ceannard prògraman BBC Alba ann a sin.

(Pedant's corner: tha e coltach gun do dh'atharraich am facal 'cànan' a ghnè eadar toiseach is deireadh an agallaimh) 


Gilleasbuig:

Cha chan mi càil mus can mi rudeigin leithid: transparent attempt to smuggle in, under a veneer of Gaelic, a fifth-rate "pan-Scottish" TV channel. Cha chan!
@GilleAotrom

Friday, 10 July 2015

Aren't corporate Gaelic tweets wonderful?

Sreath ùr, anns a bheil Gilleasbuig còir a' toirt sùil gheur air sàr-Ghàidhlig nam buidhnean chorporra 

(just for a change)


(Gilleasbuig's 100th blog - definitely not cynically knocked together in five minutes)

Thoiribh an aire gu bheil a' blog seo 'ongoing", agus Gilleasbuig a' sìor chur na tweets chorparra as fhèarr leis ris. Ma thogras sibh, gheibhear an fheadhainn as ùire shìos mun a' bhonn ...


Taghadh bho twitterfeed 'Illeasbuig an-diugh fhèin:

Woo-hoo! Clì Gàidhlig an toiseach:Hmmm ...Friday, 3 July 2015

Plana Gàidhlig CMAL - just insert "sic" anywhere, really

Gilleasbuig hails the much-loved quango and its triumphant Bòrd-approved language plan  A chàirdean, bidh fios agaibh gu bheil CMAL, no Caledonian Maritime Assets Ltd, air a bhith 'sna naidheachdan bho chionn ghoirid oir 's ann an urra riuthasan a tha am bàt-aiseig ùr, an Loch Seaforth, a dh'fheumas Calmac a chleachdadh a-mach às Ulapul, bat-aiseig a th'air na h-uibhir de mholadh fhaotainn … ahem …

Ach cò iad, CMAL? Chanadh cuid gur h-iad cuango a chaidh a chur air dòigh leis an Riaghaltas, gus privatisation Aiseagan Chalmac a dhèanamh na b'fhasa dhaibh. Ach saoilidh Gilleasbuig gur h-e am plana Gàidhlig aca as fhèarr a dh' innseas …

Tuesday, 23 June 2015

Fury as BBC Naidheachdan plagiarise one of Gilleasbuig's most acclaimed blogs

A chàirdean, tha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan gu bheil madaidhean-naidheachd "BBC An Là" a-nis a' toirt urram dhan dòigh-obrach aige, dòigh-obrach a bhuinnig iomadach duais. 

Nach feuch sibhse an duilleag-lìn seo a chuireadh air dòigh leotha an-diugh:

 


Wednesday, 10 June 2015

Parliament celebrates 10 years of Achd na Gàidhlig in customary style

Abair fhèin gun robh deasbad bhàibrant a' dol ann am Pàrlamaid na h-Alba Oidhche Mairt, agus na buill a' comharrachadh deich bliadhna de Achd na Gàidhlig!


S
Dave Thompson addresses the packed chamberCò shaoil, a chàirdean, air ais ann an 2005, gum biodh na buill-phàrlamaid againn air an beò-ghlacadh leis a' chànan, chun na h-ìre seo?

Wednesday, 3 June 2015

Bòrd abolish punctuation - "Ceum mòrair adhart airson naGàidhlig"?

An-diùgh, a chàirdean, tha Gilleasbuig còir air a bheò-ghlacadh leis a' phost iongantach seo a chuir Bòrd na Gàidhlig suas air Facebook:  


"eaig a' BhBC" - 's toil leis Gilleasbuig an abairt ùr seo, agus cleachdaidh e e.