Saturday, 19 July 2014

How the Gaelic Revival Works IV: Bòrd na Gàidhlig a' faighinn moladh mòr bho Bhòrd na Gàidhlig

"Great strides made in recent years" claims annual report despite absence of great strides 


Chaidh aithisg bhliadhnail fhoillseachadh le Bòrd na Gàidhlig, anns a bheil Bòrd na Gàidhlig a' faighinn moladh mòr.

"Tha bliadhna air leth soirbheachail air a bhith aig Bòrd na Gàidhlig", tha cathraiche Bòrd na Gàidhlig (tuarastal: £12,483 airson seachd coinneamhan) ag ràdh rinn.

"Tha mise làn de dhochas gun tig tuilleadh fàis agus feabhais air staid na Gàidhlig" tha e cuideachd ag ràdh rinn, ged nach fhacas fàs no feabhas fhathast.

"Chunnaic sinn gu leòr ann an 2013/14 a thug dòchas agus misneachd dhuinn a thaobh na Gàidhlig agus gu dearbh a thaobh obair Bòrd na Gàidhlig", tha ceannard Bòrd na Gàidhlig (tuarastal: £65-70,000*) an uair sin ag ràdh rinn.

"Bha sinn air ar misneachadh leis an fhianais bhon Chunntas-shluaigh airson 2011 a sheall dhuinn gu bheil àireamh luchd-labhairt na Gàidhlig ann an Alba - 58,000 - air fuireach cha mhòr aig an aon ìre agus a bha i aig àm a' Chunntais-shluaigh ann an 2001", tha e ag innse dhuinn mun tuilleadh crìonaidh a chunnaic sinn.

"Bha na h-àireamhan cuideachd a' sealltainn dhuinn gun tàinig beagan àrdachaidh sna h-àireamhan de dhaoine fo aois 20 a tha comasach air Gàidhlig a bhruidhinn" tha cathraiche a' Bhùird ag aithris, gun tarraing a thoirt idir gur h-e "àrdachadh" 0.1% de luchd-labhairt darna cànain a bh' ann.

"Chaidh 486 de chloinn a chlàradh ann am P1 ann an 2013/14. 'S e àrdachadh de 13% a tha sin bhon bhliadhn' an-uiridh. Uile-gu-lèir, chaidh an àireamh de chloinn ann am Foghlam tron Ghàidhlig suas 6.1% gu 2,652" tha aithisg Bòrd na Gàidhlig a' cumail a-mach, gun guth idir nach eil na h-àireamhan seo faisg air na targaidean a sheatadh le Bòrd na Gàidhlig.


Self-validating developement culture gone mad?

Facal mu dheireadh aig Gerry Hassan còir an seachdain-sa, agus e a-mach air Scotland's quangocracy airson National Collective:"These networks of secret and hidden Scotland do not want time called on their activities of mutual support, validation and wider entitlement culture, which in many cases seem to show little self-reflection or self-awareness". 

- Gerry Hassan, The Art of Living Together and the Art of Dying, Faoilteach 2014 
Cha chanadh Gilleasbuig na b'fhèarr e.

*Gun guth air peinnsein


@GilleAotrom

Thursday, 3 July 2014

A' Ghàidhlig: awareness-raising plumbs new depths

In this very special blog, one of the finest exponents of Gaelic satirical blogging in the world shares with you his vision regarding minority-language status (how not to enhance it)  

Cha chan Gilleasbuig càil mus can e cus!

Monday, 23 June 2014

How the Gaelic Revival works vol III: Gaelic language plans (only available in English)

Aren't statutory Gaelic language plans wonderful? They have done so much to enhance the status of our language.

"The Gaelic Language Plans of the Public Bodies are crucial to our work, and it is through these plans that progress has been made with regard to language learning and in encouraging Gaelic speakers to use the language in more and more situations …"Mind you, Gilleasbuig thinks the following GLPs, all approved by Bòrd na Gàidhlig, really should be available online (or anywhere) in Gaelic as well as English:

Tuesday, 17 June 2014

Grammarian's corner: latest SMO press release

Sàr-ionad struggles with inverted nominal phrases, and loses  


Chaidh aire 'Illeasbuig a ghlacadh an t-seachdain-sa le brath-naidheachd mu Bhail' Ùr na Cille Bige, ga thogail shìos ann an Slèibhte

And there's more …

Thursday, 5 June 2014

Rannsachadh na Gàidhlig 8 a' toirt àrd-urram do annas-làimhe 'Illeasbuig

Gilleasbuig to set the tone at this year's glittering Rannsachadh na Gàidhlig conference  

Chuir Gilleasbuig bochd tagradh a-steach airson Rannsachadh na Gàidhlig, co-labhairt àrd-urramach cho cliùiteach 's a th' ann an saoghal na Gàidhlig high-register.

Thursday, 22 May 2014

Cho soilleir ri gathan na grèine, vol I

A new series in which Scotland's acclaimed satirical Gaelic blog takes a look at shining examples of corporate Gaelic at its most outstanding.


An t-seachdain-sa:

Plana Gàidhlig Siorrachd Lannraig a Deas!


"Tha Goireasan Ionmhais is Corporra an urra ri raon sheirbheisean, nam measg an t-seirbheis-phearsanra [sic] chorporra a threòraicheas obair-leasachaidh

Saturday, 17 May 2014

Fèisism - 25 glorious years

"A success story to be told and celebrated"  


An seachdain-sa bha Gilleasbuig air a bheò-ghlacadh leis an aithisg iongantach 25 bliadhna de na Fèisean, agus bu thoil leis mòran taing a channail ri Bòrd na Gàidhlig airson fios a sgaoileadh ann an twitter mun aithisg (ged is ann an 2006 a chaidh a foillseachadh).


Na broinn: "The astonishing effects of fèis participation" (td 56)

Nise, seo agaibh feadhainn dhe na h-àrd-mholaidhean a nochd san aithisg-sa: