Thursday, 24 April 2014

Gilleasbuig recommends: CeangalG

CeangalG - all about improving the effectiveness of public agency support of Gaelic  


A luchd-leughaidh chòire, saoil am faca neach sam bith nur measg an làrach-lìn seo? Tha Gilleasbuig air a bheò-ghlacadh leis.

"Co dhiubh a tha sibh ag iarraidh a bhith comasach air fàilte a chur an luchd-aoigheachd no air an luchd-chleachdaidh agaibh ann an Gàidhlig no a tha sibh ag iarraidh an cànan a chur air an làrach-lìn no air stuth-sanasachd agaibh, thigibh an seo gus taic luachmhor fhaighinn."

Gu dearbh fhèin chaidh Gilleasbuig ann às ur leth agus tha iomadach nì annasach aca an-sin. Mar a tha fon a' cheann Ceangal nam Meadhanan :
"Aonan de na dòighean as èifeachdaiche gus a’ Ghàidhealtachd Choitcheann a thoirt gu buil, is e feum a chur air na meadhanan agus iad a’ leudachadh fad na tìde gus an sgeul againn aithris ann an seagh nas fheàrr. Is e atharrachadh na thathar ag aithris bho aithris le cuideam air pobail chànanan a’ crìonadh gu sealltainn air na thathar a’ dèanamh agus na ghabhas toirt gu buil a’ cleachdadh nan goireasan as ùire air a bheil cothrom againn an dùbhlan as motha an lùib pròiseact CeangalG".

Chòrd an ceangal choimhearsnachdan ri Gilleasbuig buileach glanTha dòrlach ann a chòrdas ri luchd-ealain :
"Bidh cruthachadh Gailearaidh air an Lìon gus brod saothair luchd-ealain na Gàidhealtachd Choitcheann a thaisbeanadh air aonan de na rudan as cudromaiche a bheir CeangalG seachad. Tro na linntean, tha coimhearsnachdan na Gàidhealtachd ann an Alba is ann an Èirinn air a bhith an eisimeil air an luchd-ealain aca, an cuid bhàrd agus sheanchaidhean airson ìomhaighean suaicheanta nan togail-inntinn, bàrdachd làn faireachdainn agus sgeulachdan drùidhteach".  

Bha tachartas mòr aca, "dà latha na togail-inntinn" thall an Tìr Chonaill:
“B’ e amas na co-labhairt gnìomh a spreagadh agus toirt air daoine beachdachadh ann an dòighean ùra mun dòigh as fheàrr gus ar sgeul a reic” thuirt Concubhar. “Chaidh a’ cho-labhairt a chur ri chèile a rèir seo le òraidean nan togail-inntinn bho eòlaichean is luchd-cleachdaidh agus buidhnean-obrach an uair sin gus daoine a threòrachadh air an rathad cheart agus anns an dealachadh gairm gu gnìomh.” 
- Manaidsear-margaideachd CheangalG Conchubar Ó Liatháin
Agus cò iad an fheadhainn a chuir an làrach aibhiseach seo air dòigh? 

"Tha CeangalG na phròiseact ga mhaoineachadh le Aonadh na h-Eòrpa, air a bheil an ceannas oilthigh na Gàidhlig, Sabhal Mòr Ostaig."  

Bha Bòrd na Gàidhlig, MGAlba agus Riaghaltas na h-Alba an sàs cuideachd.
Gilleasbuig Aotrom would like to thank all his past and present content providers 
for their never-ending supply of high-register Gaelic.
Cha dhèanadh tu suas e.

Friday, 18 April 2014

Gaelic signage: when will this nightmare end?

Just when you thought it was safe to go back to Armadal …

Bha Gilleasbuig còir air a dhòigh gu bheil an soidhne seo a-nise nas ciallaiche ...


An Samhainn 2012

Am Màrt 2014 - abair fhèin an diofar a nì blogadaireachd!
Ach an uair sin …

Loma-làn howlers agus fear de na
neologisms as lugh' air Gilleasbuig!!Beachd ionnsaichte, urramaichte 'Illeasbuig:

Make it stop! Make it stop!Coming soon:

Plana Gàidhlig 'Illeasbuig Aotroim! Dealas, dearcnachadh agus do-thuigsinneachd! Oh yes!@GilleAotrom

Thursday, 27 March 2014

'Draft Guidance on Language Plans' - another great leap backward

Tuilleadh phlanaichean Gàidhlig còig-bhliadhna, sin a tha dhìth oirnn gun teagamh  


Tha e coltach gu bheil e na thoileachas do Bhòrd na Gàidhlig an dreachd seo dhen "Stiùireadh airson a bhith [sic] dealbh phlanaichean Gàidhlig" a chur air ar beulaibh.

"Chuireamaid fàilte air ur beachdan", tha iad ag ràdh rinn.


Gilleasbuig:
Gu sealladh Sealbh orm, càit' an tòisich mi? 

Monday, 17 March 2014

How the Gaelic 'revival' works vol. II - UHI's core commitment to the language

Highland university drops Gaelic team, publishes self-congratulatory draft Gaelic plan  

A chàirdean, tha Gilleasbuig deimhinne às gum bi cuimhn' agaibh mar a nochd Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean an deep committment aca dhan a' Ghàidhlig ann an 2011.

Gaelic team? What Gaelic team?

Tuesday, 11 March 2014

Gilleasbuig salutes - cearcaill na gàidhlig

The initiative which has done so much to make Gaelic tourism what it is today  Scene: a certain taigh-òsda in deepest Kintail

Gilleasbuig: (a’ mothachadh do logo cearcaill na gàidhlig an-àrd aig doras a’ bhàir)


I see you’re part of the cearcaill na gàidhlig scheme?

Ban-òsdair:
The what?

Thursday, 6 March 2014

Salmond reverses 400 years of language decline with mere soundbite

A' phrìomh mhinistear agus obair iongantach an t-Sabhail Mhòir 


'S e Gilleasbuig a bh' air a dhòigh an t-seachdain-sa nuair a leugh e mu leasachadh bail' ùr na Cille Bige agus na thuirt Mghr Salmond fhèin, a rèir coltais, mu dheidhinn:

“Mar a tha fhios aig iomadh Gàidheal, chan e dìreach cànan a th’ anns a’ Ghàidhlig. Tha i na pàirt ro chudromach de dh’fhèin-aithne is dualchas na Gàidhealtachd agus nan Eilean, agus

Friday, 28 February 2014

Gilleasbuig finds decent Gaelic translation shock! Quangoteers, it can be done!

(Ach an uair sin, laigh a shùil air Plana Chorparra Hysterical Scotland …)

Mar a bhios fios ro-mhath agaibh, a luchd-leughaidh chòir, tha e mar fhasan do 'illeasbuig tadhail a-staigh air na làraich quango-tastic Gàidhlig as ùire a tha ri'm faotainn air an interweb thingy, agus is iomadach lachan gàire a thug iad air (agus oirbh-se) thairis air na