Friday, 3 July 2015

Plana Gàidhlig CMAL - just insert "sic" anywhere, really

Gilleasbuig hails the much-loved quango and its triumphant Bòrd-approved language plan  A chàirdean, bidh fios agaibh gu bheil CMAL, no Caledonian Maritime Assets Ltd, air a bhith 'sna naidheachdan bho chionn ghoirid oir 's ann an urra riuthasan a tha am bàt-aiseig ùr, an Loch Seaforth, a dh'fheumas Calmac a chleachdadh a-mach às Ulapul, bat-aiseig a th'air na h-uibhir de mholadh fhaotainn … ahem …

Ach cò iad, CMAL? Saoilidh Gilleasbuig gur h-e am plana Gàidhlig aca as fhèarr a dh' innseas …
Er … dìreach, dìreach. Ach fuirich mionaid! There's more …


  1. "Tha CMAL bho chionn ghoirid air truiseadh a thoirt air fèin-aithne a chompanaidh ach am bi e soilleir gu bheil diofar eadar CAMAL [Gilleasbuig: There's a CAMAL too?] agus CalMac (’s ann le CMAL a tha an suaicheantas is eile a th’aig CalMac, air a chleachdadh le cead) mar bhuidhnean fa-leth. Tha sinn a’ coimhead air Plana na Gàidhlig mar dhòigh eile air ar rùintean is teachdaireachd a mhìneachadh do choimhearsnachdan na Gàidhlig". (td7) 


Well, that's certainly put Gilleasbuig's mind at rest, a chàirdean. Gu seachd araid nuair a leugh e mun "dealas" a th' aig CMAL mu signage (td20):


Nise chan eil Gilleasbuig buileach a' tuigsinn carson a tha de chuideam ga chur air dà chanach - twin cottongrass, nach e? - ach tha e air a dhòigh ghlan gu bheil CMAL còir cho measail air soidhnichean Gàidhlig, agus gur h-ann air a sgàth gu bheil turas air an Loch Seaforth cho Gàidhealach sa ghabhas … Whoah! Fuirich ort!Cuimhnich a chàirdean gun deach an annas-làimhe seo aontachadh le Bòrd na Gàidhlig.
Ceum mòr eile air thoiseach!


@GilleAotrom

Tuesday, 23 June 2015

Fury as BBC Naidheachdan plagiarise one of Gilleasbuig's most acclaimed blogs

A chàirdean, tha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan gu bheil madaidhean-naidheachd "BBC An Là" a-nis a' toirt urram dhan dòigh-obrach aige, dòigh-obrach a bhuinnig iomadach duais. 

Nach feuch sibhse an duilleag-lìn seo a chuireadh air dòigh leotha an-diugh:

 


"BBC Alba a' cur ri eaconamaidh na h-Alba, a rèir MG Alba ..."
Ha ha! 'S e an satire as simplidh as mò tha toirt buaidh, nach e? Saoil carson nach do smaoinich Gilleasbuig air a leithid? Fuirich ort … smaoinich!!!
Gilleasbuig:
Imitation is the sincerest form of flattery, a mhuinntir BBC Naidheachdan Gàidhlig!

Wednesday, 10 June 2015

Parliament celebrates 10 years of Achd na Gàidhlig in customary style

Abair fhèin gun robh deasbad bhàibrant a' dol ann am Pàrlamaid na h-Alba Oidhche Mairt, agus na buill a' comharrachadh deich bliadhna de Achd na Gàidhlig!


S
Dave Thompson addresses the packed chamberCò shaoil, a chàirdean, air ais ann an 2005, gum biodh na buill-phàrlamaid againn air an beò-ghlacadh leis a' chànan, chun na h-ìre seo?

Sealladh eile dhen t-seòmar deasbaid loma-làn a bh'ann Dimairt
Highlights bhon deasbad:

Chòrd òraid Alasdair Allan ri Gilleasbuig buileach glan, agus e dèiligeadh, mu dheireadh thall, ann an dòigh cothromach le feadhainn de na h-issues as mò a th' air aire nan daoine, leithid prògraman Beurla air BBC Alba … hmmm …

"… 'Sna meadhanan agus craoladh tha sinn cuideachd air deagh adhartas fhaicinn; tha sinn a’ faicinn cho soirbhicheil ‘sa tha MG Alba air a bhith ag obrachadh leis a’ BhBC; tha an cò-pàirteachas seo air mòran a choileanadh ann an ùine ghoirid agus tha seo air beartas a thoirt do suidheachadh craoladh na h-Alba.

"Tha gnìomhan MG Alba air taic a thoirt dhan an eaconamaidh cuideachd, le barrachd air naoi millean not air a thoirt seachad do chompanaidhean ionadail airson riochdachadh phrògraman".

- na bh' aig an Dotair Alasdair Allan ri ràdh mu MG Alba
Gilleasbuig:

[gun chomas bruidhinn airson treiseag]

Wednesday, 3 June 2015

Bòrd abolish punctuation - "Ceum mòrair adhart airson naGàidhlig"?

An-diùgh, a chàirdean, tha Gilleasbuig còir air a bheò-ghlacadh leis a' phost iongantach seo a chuir Bòrd na Gàidhlig suas air Facebook:  


"eaig a' BhBC" - 's toil leis Gilleasbuig an abairt ùr seo, agus cleachdaidh e e.A-mach às an aon phost - beagan fiosrachaidh mun duine seo, "AileanDòmhnallach", agus feuch am faigh sibh a-mach am mearachd a rinneadh a dh'aona-ghnothach:

Did you spot the deliberate mistake? That's right, the whole press release!


Fìor treasure-trove a th'anns a' phost seo, abair fhèin e! Tha fiù's beagan ann mu dhleasdanasan Bòrd na Gàidhlig, anns a' Ghàidhlig shònraichte aca fhèin:Gillesbui gaotrom:

Chachan micàil muscan micus!


@GilleAotrom

Tuesday, 19 May 2015

Gilleasbuig and the difference that satire makes

A' comharrachadh ceud blog 'Illeasbuig Aotruim 


A chàirdean, bidh ceud blog aig Gilleasbuig còir san aithghearrachd, agus nach e bhiodh math sùil aithghearr a thoirt air ais air an iomadach buaidh a thug guth sgaiteach, geur-chùiseach 'Illeasbuig air dol a-mach saoghal 'oifigeil' na Gàidhlig?

Smaoinich sibhse air ais gu 2013 agus mar a bha Soillse, an lìonradh nàiseanta rannsachaidh airson ath-bheòthachadh na Gàidhlig, a' foillseachadh nithean air-loidhne sa Ghàidhlig aca fhèin nach gabhadh a thuigsinn gu furasda le càich -


Gilleasbuig còir a' sineadh làimh cuideachaidh
do mhuinntir Shoillse, air ais ann an 2013

Dèanamaid flash forward a-nise gu co-labhairt Shoillse anns a' Chèitean 2015, agus abair fhèin gu bheil buaidh 'Illeasbuig ri faicinn. Nach ann air Gàidhlig Shoillse a thàinig an dà latha … erm …

Chan eil fhios an t-saoghail aig Gilleasbuig gu dè th' anns "a' chomhaireachd", ach bidh mòran ma dèidhinn!
Bha Gilleasbuig airson tuilleadh fhaighinn a-mach mun "chlàr-oideachaidh fiùghanta" tha seo:

"AN CLÀR-OIDEACHAIDH FIÙGHANTA AGUS DÒIGHEAN-OBRACH ANN AM FOGHLAM MION-CHÀNAIN

"Anns a’ bhùth-obrach seo, cnuasaichidh sinn air an raon fharsaing de dhòighean-obrach a thèid cleachdadh fon bhratach, ‘foghlam dà-chànanach.’ Nì sinn meòrachadh air amasan nan dòighean-obrach seo a thaobh thoraidhean agus ann an co-theacsa nan ideòlasan poilitigeach a dh’fhaodadh a bhith taiceil no bacach nuair a thig e gu adhartas cànanach. Ged a thathas air sealltainn gun lean dòighean-obrach ‘làidir’ gu comas dà-chànanach àrd agus na chois bhuannachdan cognatach, ’s ann …" Seadh, seadh, tha sin cho soilleir ri gathan na grèine a-nis.

Gilleasbuig:
Am faic sibh, a luchd-leughaidh chòir? Am faic sibh a-nise an diofar a nì blogadaireachd aoireil eirmseach?


Lean Gilleasbuig air twitter! (please)

@GilleAotrom 

Sunday, 19 April 2015

Cho soilleir ri gathan na grèine vol. III: Gilleasbuig hails outstanding additions to the pseudo-Gaelic canon

Google translate: who needs it anyway?


Well a chàirdean, dè an saoghal a th'agaibh?

Tha Gilleasbuig còir air a dhòigh ghlan gu bheil an t-earrach air tighinn agus gu bheil saoghal na Gàidhlig oifigeil a' cur thairis le brathan-naidheachd dhen a h-uile seòrsa. Mar a shaoileadh sibh, tha ar laochan às dèidh feadhainn dhe na h-eisimpleirean as outstanding a ghlaic a shùil-san a thoirt còmhla dhuibh anns a' bhlog aige fhèin, blog a bhuinnig iomadach duais.


Tòisicheamaid leis an aithisg iongantach seo, Inbhean airson clàradh: riatasan èigneachail airson Clàradh agus tha sinn fada an comain Comhairle Choitcheann Teagaisg na h-Alba air a son:

The search for the most unreadable Gaelic document is over!
Nise, saoilidh Gilleasbuig gur h-e General Teaching Council of Scotland a th' anns na daoine seo, ged a dh'fhaodadh e bhith cèarr! Co-dhiù, 's iad a tha toirt seachad comhairle do thidsearan, ged nach canadh Gilleasbuig le cinnt cò mu dhèidhinn a bhiodh a' chomhairle sin:

'S e clàr-innse na h-aithisg as fhèarr a chanas cò mu dhèidhinn a tha i ... erm ...


A' tionndadh chun a' rò-ràdh a-nise, tha a' Chomhairle Choitcheann ag ràdh, 'sa Ghàidhlig aca fhèin:

"Ro-ràdh 
"Tha An Inbhe airson Clàradh fo Chùmhnant (SPR) agus An Inbhe airson Làn Chlàradh (SFR) mar phàirt den phasgan de dh’Inbhean Proifeiseanta GTC Alba a tha cuideachd a’ gabhail a-steach An Inbhe airson Ionnsachadh Phroifeiseanta Fad-dhreuchd agus Na h-Inbhean airson Ceannardas agus Rianachd. Tha na h-inbhean sin air an daingneachadh leis na cuspairean luachan, seasmhachd agus ceannardas. Tha Luachan Proifeiseanta aig cridhe nan Inbhean airson Clàradh. Tha iad mar phàirt deatamach de, agus air an taisbeanadh tro, ar càirdeasan agus ar cleachdaidhean proifeiseanta. 
"Is e dealas làn-sgoile a tha ann an “Ionnsachadh airson Seasmhachd” a tha a’ cuideachadh na sgoile agus a coimhearsnachd san fharsaingeachd a bhith a’ leasachadh an eòlais, sgilean, beachdan, luachan agus cleachdaidhean a dh’fheumar gus a thighinn gu co-dhùnaidhean a tha a rèir seasmhachd san àm ri teachd ann an saoghal a tha ceart agus cothromach. Tha ionnsachadh airson seasmhachd air a bhith air fhighe a-steach sna h-Inbhean airson Clàradh gus taic a thoirt do thidsearan ann a bhith a’ gabhail thuca fhèin ..." OK, OK! Sin gu leòr a cheana! - Gilleasbuig.

Beachd 'Illeasbuig:
A bheil seo na h-aithisg ùghdarrasail dha-rìribh a tha cur ris a' Ghàidhlig agus ri beatha is foghlam muinntir na h-Alba, mar a shaoileadh neach bhon a' bhuidheann iomraiteach seo? Carson a tha am mathan sin a' dèanamh air a' choille na dheann? 


Not to be outdone, mar a chanas iad, tweetig Pàrlamaid na h-Alba seo:Gilleasbuig:
Tha fios le cinnt agam gum bi muinntir na coimhearsnachd autistic air an dòigh ghlan leis an fhacal seo, oir is toil leotha facail glè choltach ri "fuath" is "uabhas" gan sparradh orra bhon taobh a-muigh le cuangocrat, gun cho-chomhairleachadh sam bith.


Shaoil, a chàirdean, Gilleasbuig nach gabhadh iad sin a bheatadh ach, aig a' mhionaid mu dheireadh nochd a' bhileag seo, "Dè th'ann an diosleacsia?" and yes, they really do spell it like that:

"Le taic iomchaidh, faodaidh òigridh agus inbhich le diosleacsia a’ cheart uimhir a choileanadh ri neach sam bith. Tha piseach ri bhuinnig do dhaoine a tha ag ionnsachadh fo bhuaidh diosleacsia le bhith ga aithneachadh tràth, a’ faighinn cobhair fhreagarrach agus teagasg le amasan èifeachdach, a’ fuasgladh cothroman ..." You get the gist.

Gilleasbuig:
< stunned silence >Cuimhnichibh, a chàirdean:@GilleAotrom 

Thursday, 2 April 2015

How the Gaelic "revival" works Vol. VI: The Things They Say

A chàirdean,

An t-seachdain-sa, fàgaidh Gilleasbuig sibh ann an cuideachd Magaidh Choineagan, cathraiche air "Gaelic" broadcaster MG Alba, is i gabhail òraid-chuimhneachaidh Aonghais "Ease" MhicLeòid san Dàmhair seo chaidh. Chan chan e 'n còrr.Source: Members' Newsletter, the Islands Book TrustAg iarraidh tuilleadh fiosrachaidh air mar a chaidh do dh'fheallsanachd Magaidh san t-sianal TV aice, BBC Alba? Feuch thusa http://www.gaidhlig.tv.


@GilleAotrom