Tuesday, 24 February 2015

Clach-mhìle eile ann an "leasachadh" na Gàidhlig - £1.1M air chall an turas-sa

Nach math an obair a tha am Bòrd a' dèanamh, improbably says Gilleasbuig agus e a-mach air Ulpan a-rithist


Aidh a chàirdean, nach math an obair a tha Bòrd na Gàidhlig a’ dèanamh na làithean-sa, a’ tionndachadh chòrnairean agus a’ comharrachadh chlachan-mìle.

Tha Gilleasbuig dhen a’ bheachd gu bheil am Bòrd gu seachd àraid àraidh air urram airson an dòigh ’san do bhrosnaich iad sgeama Ùlpain. Mar a tha cuimhn’ againn uile chaidh an cùrsa iomraiteach seo chur air bonn leis a’ Bhòrd mu 2005/6 am measg brathan-naidheachd nach robh gann, agus ged a bha feadhainn nar measg caran teagmhach an toiseach, bha am meadhan-ionnsachaidh cànain soirbheachail seo a-riamh “a’ stèidheachadh slighe shoilleir adhartais” mar a thuirt Aithisg Bhliadhnail a’ Bhùird ann an 2007, agus mòran ga mholadh:

M Russell MSP, showing the foresight for which he is famous in
the pages of Times Educational Supplement Scotland (2006)


Tha e fìor gun deach an targaid a sheatadh leis a’ Bhòrd ann an 2010 – 1,600 neach às dèidh crìoch a chur air a’ chùrsa aig deireadh mìos a’ Mhàirt 2012 – a chall, ged nach robh na h-àireamhan ach mu 1,600 gann. A dh’aindeoin sin dhèilig am Bòrd ris a’ chall seo mar an adhartas mòr a bh’ann an dà-rìribh, le bhith fuireach buileach balbh mu dhèidhinn agus cumail orra toirt seachad taic-airgid mar na sligean.

Tha e fìor cuideachd gum b’ àbhaist do 'Illeasbuig fhèin a bhith meas a’ Bhùird àiridh air càineadh, ach dh’fhalbh na làithean sin nuair a fhuair e pasgan donn bàn sa phost agus a-nise tha e faicinn gun deach leasanan ionnsachadh, modhanan-obrach a leasachadh agus gu bheil làn uair againn gluasad air adhart.

’S gann gun gabh a chreidsinn ach fhuair am Bòrd trod bho dhuine mosach no dithis mun £1.1 millean agus an còrr a chaidh a chur ri chèile às an sporan phoblach airson na h-iomairt iomraiteach seo a thacachadh, gun buaidh sam bith ri fhaicinn, ach cha robh sin idir cothromach oir, mar a tha Gilleasbuig ga fhaicinn, chaidh an t-airgead sin a-steach dhan eaconomaidh ionadail ann am feadhainn dhe na sgìrean as iomallaiche agus as mò feum ann an Alba, leithid Dùn Èideann, teas-meadhain Ghlaschu agus Obar-Dheathainn.

Tha BBC Alba, a th’ air a leithid de chliù a choisinn bho chionn ghoirid, agus rèidio Gàidhlig air a bhith sàmhach mun a’ chuspair seo sna naidheachdan aca agus tha iad glè cheart, a chionn ’s nach robh ann ach £1.1M+, sùim beag biodach dha-rìribh an coimeas ri na tha ’adsan a’ cosnadh.


Naidheachdan Gàidhlig - chan eil leisg orrasan na sgeulachdan mòra làimhseachadh

 Oir ’s e an rud as cudromaiche buileach, nach can neach sam bith nar measg guth mu “Ùlpan”, no mu “£1.1M air chall gun sgeul air”, no mu “bumalaireachd a’ Bhùird”. Oir ma nì neach critique dhe urracha mòra na Gàidhlig, chan eil ann ach ionnsaigh pearsanta air na daoine chòir sin a bhitheas, tha mi creidsinn, glè thraing an-dràsta ag obair a dh’ionnsaigh cùmhnant ùr a thoirt do Dheiseal airson cùrsa ùr  Ùlpain.

Friday, 30 January 2015

Ceist na Beurla air BBC Alba - even MG Alba sit up and take notice

bho Phàipear Beag an Eilein Sgitheanaich an-diugh (Dihaoine 30mh) ...


Chaidh seo sgrìobhadh le'r seann eòlach, "Neach gun urra"

Thagh Gilleasbuig na highlights a leanas a-mach às dhuibh:

Tuesday, 20 January 2015

Carson a thug am Bòrd a’ Bhròg Mhòr do Dheiseal is Ùlpan?

Bòrd na Gàidhlig must continue with astonishingly successful and self-sustaining teaching method, says Gilleasbuig


Ùlpan le Deiseal - we love it!
(Air a tharraing bho làrach-lìn Ùlpain)


A chàirdean, nach buidhe dhan a’ Ghàidhlig gun tug am Bòrd cothrom na fèinne do Dheiseal Earranta agus dhan dòigh-teagaisg cànain a bhios iad a' reic, Ùlpan, a th’ air a bhith cheart cho soirbheachail an Alba 's a tha e air a bhith le mion-chànan sam bith eile far an deach a chur an gnìomh, air feadh an t-saoghail,  agus a thug na mìltean mòra dh’ionnsaigh fileantachd ann an ùine nach robh fada, mar a tha fios againn uile.

Wednesday, 31 December 2014

How the Gaelic Revival works vol V - breugan MG Alba


An t-seachdain-sa tha Gilleasbuig còir air bhioran mun televisual feast seo “Tartan Pride” a thèid a-mach air oidhche Diardaoin, air a dhèanamh le Purple TV.

Tha e coltach nach e prògram mu dhèidhinn còirichean LGBT a th’ann idir, mar a shaoil Gilleasbuig an toiseach, ach mun iomadh buaidh a thug na seòid air sgioba ball-coise Shasainn, or something [Gilleasbuig: surely some mistake?]

Tuesday, 16 December 2014

TurasG - exploring and enjoying the culture of Scotland’s “Gàidhealtacdh” (it says here)


How Gaelic churnalism works


Thug Gilleasbuig an aire an t-seachdain sa chaidh gun deach an làrach-lìn ùr TurasG a chur air bhòg le othail mòr, "your essential guide to cultural tourism in the greater Gàidhealtacht". It seems that:

  • TurasG will encourage real and virtual visits to our rich and varied cultural landscape through the Gaelic language and culture (but only through the medium of English).

Thursday, 4 December 2014

Fàidheadaireachd 'Illeasbuig - beul na fìrinne!

Gilleasbuig and his uncannily accurate predictions  


A luchd-leughaidh chòir, saoil a bheil cuimhn' aig feadhainn nur measg air an fhàisneachd iomraiteach seo a rinneadh le Gilleasbuig tràth sa bhliadhn' ùr?

Tha leisg air Gilleasbuig inneal-ciùil fhèin a shèideadh, mar gum biodh, ach thoireamaid sùil a-rithist air na manaidhean aige:

"A man in a smart suit will present an award to another man in a smart suit, saying 'This has been a landmark year for Gaelic' " - Gilleasbuig 2.1.2014

Sunday, 16 November 2014

Gaelic worth £81.6M, predictably says report spelling "Gàidhlig" wrongly throughout


Aithisg "chudromach" eile a bheir gàire air gamhainn (agus Gilleasbuig)  


Tha Gilleasbuig a' moladh dhuibh na h-aithisg iongantach seo, Gàidhlig mar so-mhaoin Eaconomach is Shòisealta, a thàinig an rathad an t-seachdain-sa. Cha do sguir e ghaireachdainn fhathast.