Thursday, 30 November 2017

Dè th' ann a tha fàgail latha Naoimh Anndra cho àraid, cho speisealta?


Well a chàirdean, mun àm seo dhen a' bhliadhna bidh Gilleasbuig air bhioran, mar a shaoileadh sibh, agus sùil aige ri corporate tweets an dearbh latha seo fhèin [30mh Sàmhain].

Oir bha latha Naoimh Anndra a-riamh na rud tana, lom mus robh na tweets chorparra ann agus a' togail ceann a h-uile còig mionaidean, suas gu 5f co-dhiù, agus iad gu sunndach a' dùsgadh blàths ann an gach cridhe is anam a leughas iad.

"Là Naoimh Anndra sona dhuibh!", canaidh iad anns a' Ghàidhlig aca fhèin. Dè chanamaid an uair sin ach "Och, a leithid cheudna dhuibh fhèin, a luchd-gallta chòir, agus mòran dhiubh!! Tha sibh air latha air leth a chruthachadh dhomhs', sibh fhèin agus na tweetichean agaibh!!! Cha ghabhadh an latha a mhealtainn às ur n-aonais idir!!!!"

Nì Gilleasbuig cruinneachadh beag dhen fheadhainn as fhèarr am-bliadhna, agus "curaidh" (heh heh) e air loidhne iad ma bhios sibh fòrtanach.

A' faireachdainn an tìde fada gus an sin! 

Latha sona toilichte a h-uile duine!
@GilleAotrom

Saturday, 4 November 2017

Deich bliadhnaichean dùbhlannach ach torrach (it says here)


Ten glorious years of high praise for the Bòrd in Bòrd's annual reports  


"A’ coimhead air ais air a’ chiad bhliadhna agam mar Cheannard, tha mi den bheachd gur e bliadhna shoirbheachail a bh’ ann don Bhòrd – bliadhna far am faca sinn fàs is adhartas ann am foghlam Gàidhlig, san inbhe laghail aig foghlam Gàidhlig, san àireimh de bhuidhnean poblach a tha a’ dealbh is a’ cur Phlanaichean Gàidhlig an gnìomh ..."
... thuirt Shona NicIllinein, Ceannard Bòrd na Gàidhlig 'san rò-ràdh aice do aithisg na bliadhna-sa.

Dh' fhàg sin fo smuain Gilleasbuig. A chàirdean, nach buidhe dhan a' Ghàidhlig gu bheil quango buadhmhor ann 'son deich bliadhna a-nise, a rinn obair a tha a' fàgail cor na cànain far a bheil i an-diugh?

Nach gabh sibh turas beag còmhla ri Gilleasbuig, sìos troimhe aithisgean bliadhnail a bh' ann roimhe?
"B’ e bliadhna thrang, bheothail a bha aig Bòrd na Gàidhlig agus bliadhna eile a bha air leth cudromach airson cànan agus cultar na Gàidhlig".  

- Coinneach Moireach, Ceannard, Aithisg Bhliadhnail '06-07"Is e bliadhna thrang, làn chothroman agus atharrachaidhean a tha air a bhith ann do Bhòrd na Gàidhlig. Tha adhartas math air a dhèanamh ann am fàs a’ chànain agus ann a bhith a’ togail aire dhaoine ... "
- Rosemary Nic a' Bhàird, Ceannard an Gnìomh, '07-08"Bha bliadhna chinneasach agus adhartach aig a’ Bhòrd ann an 2009-10. Bha tòrr atharrachaidhean ann agus tòrr adhartais". 
- Art MacCarmaig, Cathraiche, '09-10


[Gilleasbuig: Cinneasach ???]"Is e bliadhna dhùbhlanach ach torrach aig a’ cheann thall a tha air a bhith ann do Bhòrd na Gàidhlig, mu choinneach cùl-raoin de chrìonadh eaconamach agus goireasan cuibhrichte mar bhuil air an sin". [Eh?]
- Iain Aonghas MacAoidh, Ceannard, '11-12"Coltach ri bliadhnaichean eile cha bu bheag an obair san robh Bòrd na Gàidhlig an sàs, agus gu dearbh cha bu bheag a' bhuil".

- Ealasaid Nic an t-Saoir, Cathraiche Eadar-amail, '12-13 "Chunnaic sinn gu leòr ann an 2013/14 a thug dòchas agus misneachd dhuinn a thaobh na Gàidhlig agus gu dearbh a thaobh obair Bòrd na Gàidhlig".

Iain A MacAoidh, Ceannard, '13-14
Gilleasbuig:
Chun na h-ath dheich ma-tha! 

Saturday, 28 October 2017

Ceum-mòr-tastaig Bòrd na Gàidhlig a' dol bho neart gu neart

Bòrd soar to new depths
A chàirdean, bha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan nuair a thog planaichean-cànain a' Bhùird ceann anns na naidheachdan Gàidhlig an t-seachdain seo chaidh. Oir is math a tha iad sin àraidh air àrd-mholadh, mar a tha fios againn uile.

'S iad na planaichean a dh' fhàg ath-bheòthachadh na Gàidhlig cho soirbheachail agus a tha e. Cha leig sinn a leas ach coimhead ceithir-thimcheall oirnn fhìn ann an Alba, gus buil nam planaichean a thuigsinn.

Sunday, 24 September 2017

Cur/cuir confusion na seachdaineach

A chàirdean, a bheil an iomcheist mu chur/chuir 'gur "cuir" [sitrich gàire] droll, mar a tha e Gilleasbuig??

Nach buidhe dhan a' Ghàidhlig gu bheil na buidhnean a leanas air an achd aca sgioblachadh suas!!
Thursday, 7 September 2017

The world-class and hauntingly lovely Gilleasbuig Aotrom

Cha robh Gilleasbuig a' toirt sùil aotrom air hyperbole Blas2017 a nochd 'sa phàipear bheag, oh cha robh idir ...


<begins>

The finishing touches are being put to the organisation of this year's Blah! Festival, brought to you by the multi-award-winning Gilleasbuig Aotrom.

The Highlands' premier Gaelic blogger is about to delight his adoring fans once more with an autumn season of world-class blogging performances for which the reviews are written already.

Thursday, 10 August 2017

Gàidhlig high-register - nach i tha mìorbhaileach?


Well a chàirdean, tha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan, mar a shaoileadh sibh, gu bheil a' Ghàidhlig high-register a' fàs cho uile-làthaireach.

B' fhìor thoil leis feadhainn de na h-eisimpleirean a bu mhò chòrd ris a thoirt fa 'r comhair, le 'r cead.

Airson toiseach tòiseachaidh, a chàirdean, saoil an toireamaid sùil còmhla air sàr obair Taighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba?

Thursday, 20 July 2017

Am facal vibrant a' dol bho neart gu neart

or: You got paid to write that? Now that is vibrantThighearna! Tha Gilleasbuig a' tionndachadh a chùlaibh airson corra dhiogan, agus nuair a bheir e sùil a-rithist - tha am facal as fhèarr leis às dèidh comeback nach beag a dhèanamh ...

An tug sibh an aire dhaibh seo, a chàirdean?Bòrd na Gàidhlig and their vibrant vision. Faic:
http://www.gaidhlig.scot/bord/about-us/