Thursday, 27 March 2014

'Draft Guidance on Language Plans' - another great leap backward

Tuilleadh phlanaichean Gàidhlig còig-bhliadhna, sin a tha dhìth oirnn gun teagamh  


Tha e coltach gu bheil e na thoileachas do Bhòrd na Gàidhlig an dreachd seo dhen "Stiùireadh airson a bhith [sic] dealbh phlanaichean Gàidhlig" a chur air ar beulaibh.

"Chuireamaid fàilte air ur beachdan", tha iad ag ràdh rinn.


Gilleasbuig:
Gu sealladh Sealbh orm, càit' an tòisich mi? "Ann a bhith dealbh na dreachd ùir den Stiùireadh, ghabh Bòrd na Gàidhlig an cothrom feum a dhèanamh de na dh’ionnsaich sinn agus den eòlas a fhuair sinn bho na phlana cànain nàiseanta Ghàidhlig Gàidhlig a chaidh ullachadh thuige seo …" - Iain Caimbeul, Cathraiche, san ro-ràdh aige

Sin agad e dìreach, cho ciallach sa ghabhas!
Gu dè air thalamh?? Tairsgeir for-ghnìomhach, 's dòch?
Agus dè as ciall do for-ghnìomhach?


"LEASACHADH A’ CHORPAIS [td17]

"Tha leasachadh corpas a’ chànain air aon de na prìomh bhun-bheachdan airson dealbhachadh cànain air an toirear iomradh san earrainn seo. Tha am facal “corpas” a’ ciallachadh, gu litireil, “corp” a’ chànain agus mar a chuirear ri sin agus mar a chleachdar e ann an dòigh chunbhalach. Chaidh tòrr obrach a dhèanamh ann an raon an fhoghlaim gus briathrachas, gràmar is inbhean cleachdaidh a chruthachadh a tha cunbhalach. Mar sin, tha e deatamach gun cùm planaichean Gàidhlig ris na h-aon inbhean, a nì cinnteach gum bi iad a’ leantainn nan aon mhodhan a gheibhear ann am foghlam "

Zzzzzz … er … Oh aye, na h-inbhean cleachdaidh sin a tha cunbhalach … coma leibh Gàidhlig mar a tha i ga bruidhinn! 

Wait for it! - "Leasachadh" corpas na Gàidhlig an-dè
Tionndamaid  a-nise gu td518, "Dearcnachadh":Whoops! Missed a bit


Gilleasbuig: Good to see the Bòrd's commitment to the great English language first and foremost is undimmed!
Beachd 'Illeasbuig:

Coma leibh planaichean cànain, carson a chuir am Bòrd às do neo-eisimeileachd ChnaG? That was never part of the plan!

@GilleAotromMonday, 17 March 2014

How the Gaelic 'revival' works vol. II - UHI's deep commitment to the language

Highland university drops Gaelic team, publishes self-congratulatory draft Gaelic plan  

A chàirdean, tha Gilleasbuig deimhinne às gum bi cuimhn' agaibh mar a nochd Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean an deep committment aca dhan a' Ghàidhlig ann an 2011.

Gaelic team? What Gaelic team?

Tuesday, 11 March 2014

Gilleasbuig salutes - cearcaill na gàidhlig

The initiative which has done so much to make Gaelic tourism what it is today  Scene: a certain taigh-òsda in deepest Kintail

Gilleasbuig: (a’ mothachadh do logo cearcaill na gàidhlig an-àrd aig doras a’ bhàir)


I see you’re part of the cearcaill na gàidhlig scheme?

Ban-òsdair:
The what?

Thursday, 6 March 2014

Salmond reverses 400 years of language decline with mere soundbite

A' phrìomh mhinistear agus obair iongantach an t-Sabhail Mhòir 


'S e Gilleasbuig a bh' air a dhòigh an t-seachdain-sa nuair a leugh e mu leasachadh bail' ùr na Cille Bige agus na thuirt Mghr Salmond fhèin, a rèir coltais, mu dheidhinn:

“Mar a tha fhios aig iomadh Gàidheal, chan e dìreach cànan a th’ anns a’ Ghàidhlig. Tha i na pàirt ro chudromach de dh’fhèin-aithne is dualchas na Gàidhealtachd agus nan Eilean, agus

Friday, 28 February 2014

Gilleasbuig finds decent Gaelic translation shock! Quangoteers, it can be done!

(Ach an uair sin, laigh a shùil air Plana Chorparra Hysterical Scotland …)

Mar a bhios fios ro-mhath agaibh, a luchd-leughaidh chòir, tha e mar fhasan do 'illeasbuig tadhail a-staigh air na làraich quango-tastic Gàidhlig as ùire a tha ri'm faotainn air an interweb thingy, agus is iomadach lachan gàire a thug iad air (agus oirbh-se) thairis air na

Thursday, 13 February 2014

Làraichean-lìn Gàidhlig - bheireadh iad gàire air gamhainn!

An t-seachdain-sa: Gabh an cothrom … agus cleachd spellchecker!    


Tha Gilleasbuig a' moladh dhuibh an làraich ùir aig a' Bhòrd, Gabh an Cothrom, a bha buileach os cionn chàich:


Mar a bha amharas againn uile ...


Thursday, 6 February 2014

Skills Development Scotland - their Gaelic skills need developing

'S e na their a' bhuidheann SDS as fhèarr a dh' innseas cò iad:
"Is sinne buidheann sgilean na h-Alba, a’ dìreadh air cur ri fàs seasmhach eaconamaidh na h-Alba tro bhith a’ cur ri lìbhrigeadh Ro-innleachdan Eaconamach is Sgilean na h-Alba".

Agus, nan robh an còrr fiosrachaidh a dhìth:
"Bidh sinn ag obair le com-pàirtichean air feadh na h-Alba gus na seirbheisean a leanas a lìbhrigeadh: