Sunday, 16 November 2014

Gaelic worth £81.6M, predictably says report spelling "Gàidhlig" wrongly throughout


Aithisg "chudromach" eile a bheir gàire air gamhainn (agus Gilleasbuig)  


Tha Gilleasbuig a' moladh dhuibh na h-aithisg iongantach seo, Gàidhlig mar so-mhaoin Eaconomach is Shòisealta, a thàinig an rathad an t-seachdain-sa. Cha do sguir e ghaireachdainn fhathast.


"Considering, evaluating and robustly evidencing
the current and potential use of Gaelic" (it says here)
Dìreach, dìreach. Note: tha Gàidhlig air a litreachadh "Gaidhlig" san aithisg air fad Tha e ri aithneachadh gur h-i fìor aithisg chudromach a tha seo:

Na dìochuimhneamaid foghlam is ionnsachadh:
"Tha an dreuchd aig foghlam is ionnsachadh air a mheas le mòran den fheadhainn sa cho-chomhairle mar dheatamach dha na cothroman leasachaidh san am ri teachd co-cheangailte ri Gaidhlig [sic] mar so-mhaoin eaconomach is shòisealta, agus cuideachd a thaobh leasachadh canain na Gaidhlig [sic] san fharsaingeachd". 
Gilleasbuig:
Am faodadh e bhith gun robh gnothach aig cuangocrasaidh na Gàidhlig ris an aithisg iongantach seo? Cò iad a chuir air dòigh i, a-nise?Iadsan dham bu chòir buidheachas a thoirt

@GilleAotrom

Tuesday, 11 November 2014

Gilleasbuig salutes the inspiring Mòd supplement in the West Highland Free Press

Tha sin cho soilleir ri gathan na grèine, Vol III

Gilleasbuig was proud to see the Royal National Mòd back in Inverness, for it is an imaginative, inspiring and innovative festival which has done so much to make the Gaelic language what it is today. Debate and discussions flourish, and bàrdachd and literature fully capture the pulse of the event as the Mòd organisers' own press releases, reported unchallenged in all newspapers, helpfully explain.


How satisfying it was, therefore, to study the fine bilingual Mòd supplement supplied on the 10th October within the pages of the West Highland Free Press to all readers of that fine newspaper - a.k.a. Pàipear Beag an Eilein Sgitheanaich, the newspaper of "AN TIR, AN CANAN, 'SNA DAOINE [sic]".


Chòrd na rudan Gàidhlig na bhroinn ri Gilleasbuig gu sònraichte math:


"Am Mòd a' tighinn gu priomh [sic] bhaile na Gàidhealtachd (td5)
Seo an àm [sic] dhen bhliadhna far [sic] a bheil aire nan Gàidheal a' tionndadh aon uuair [sic] eile gu prìomh fhèis na Gàidhlig agus dùil gum bi na miltean [sic] de dhaoine a' dèanamh air Inbhir Nis an t-seachdain sa tighinn son am [sic] Mòd [sic] Nàiseanta Rìoghail. 
… Thèid am Mòd fhosgladh am bliadhna [sic] leis am ball-pàrlamaid [sic] Alasdair Mac IlleMhicheil [sic] rùnaire na stàit dha Alba ann a [sic] Westminster …" and so it goes on


What a delight it was to browse the many and varied advertisements therein:

Ach às dèidh sin is na dhèidh, a dh'aindeoin sàr-mhaitheas nan sanasan 's e am prògram airson Iomall a' Mhòid a bu mhò thug buaidh air Gilleasbuig, mar a mhìnich muinntir a' Phàipeir Bhig e 'sa chànan aca fhèin:

"Làitheil - tachartasan tillteach agus na làithean a chì sibh iad ...
DILUAIN 13 DÀMHAIR
  • 10.00m ÌOMHAIGHEAN AIG A' GHAILEARAIDH TAIGH-TASGAIDH AGUS GAIREARAIDH [sic] EALAIN INBHIR NIS AN-ASGAIDH A' sealg airson obair-ciùird air chall. Taisbeanadh air a bhrosnachadh le mar a tha a' Ghàidhlig an sàs ann an obair-ciùird traidiseanta a' gabhail a-steach ceangail-mhaghair agus dinneadh-bheathaichean.
DIMÀIRT 14 DÀMHAIR
  • 8.00f CUIRM CAL MAC TAIGH-CHLUICH CHUIRT AN AODAINN £10. Clann £5. Feis Rois aig a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail, a' nochdadh tàlant follaiseach agus coileanadh shònraichte de "Changeling" le Raonaid Newton. 
Cha b' e ruith ach leum do 'Illeasbuig!

DIARDAOIN 16 DÀMHAIR
  • 10.00m ÌOMHAIGHEAN AIG A' GHAILEARAIDH IMAG AN-ASGAIDH Thig agus faic pàirt den Oir-ghreus Diaspora na h-Alba agus gabh cothrom air feuchainn air obair-luaidh a' chlò …  "

Gilleasbuig:
Thank goodness for the West Highland Free Press and its commitment to Gaelic, so unlike other publications whose tokenistic approach to the language betrays the fact that they don't think it's important enough to learn properly.


Chuir Gilleasbuig e-mail molaidh dhan a' Phàipear Bheag, ach cha d'fhuair e freagairt fhathast. Ma tha sibhse airson meal-a-naidheachd a channail ri muinntir a' Phàipeir Bhig airson ìre na Gàidhlig aca, cuir e-mail gu Murray MacLeod, deasaiche Gàidhlig a' phàipeir:  murray.macleod@whfp.co.uk
                                                                 
@GilleAotrom

Monday, 27 October 2014

Brath-naidheachd eile a chuireas ri cliù is inbhe na Gàidhlig

Unforgettable press release whets appetite for new Gaelic Thesaurus  


Bha Gilleasbuig còir air a dhòigh ghlan nuair a leugh e am brath-naidheachd seo aig Alba Aosmhor mun cho-fhaclair Gàidhlig ùr aca, anns am faighear briathrachas co-cheangailte ris an àrainneachd eachdraidheil.


Tha e air na nithean a bu mhò chòrd ris a shònrachadh dhuibh, ann an dearg.

Tuesday, 21 October 2014

Head of Gaelic broadcasting to reflect on effectiveness of Gaelic broadcasting

Saoil dè na co-dhùnaidhean a bhios aice?


Thèid òraid-cuimhnachail Aonghais "Ease" MhicLeòid a chumail Diardaoin le cathraiche MG Alba, Magaidh Cunningham. Beachdaichidh i air mar a tha an luchd-amharc aig BBC Alba a' sìor dhol am meud (it says here).
"This year the lecture will be given in Gaelic (with simultaneous translation into English)".
Gilleasbuig:
Saoil an atharraich i gu Beurla a-mhàin, ma phutas an luchd-èisteachd putan dearg? 

Sunday, 12 October 2014

Cànan is Cultar na Gàidhlig beò an làmhan Coimisean na Croitearachd

Comission's Annual Report showcases vibrant, thriving Gaelic  


Well, tha sin seachad a chàirdean. Buill-ùird a bh' anns a' bhòt do 'Illeasbuig, ach a bheil fhios agaibh, tha e nas deimhinne às gun tig i fhathast, latha breagha air choireigin.

San dol seachad ghlaic Aithisg Bliadhnail Coimisean na Croitearachd aire 'Illeasbuig an t-seachdain-sa, agus bha e air a dhòigh ghlan ga leughadh. Seo agaibh, a luchd-leughaidh chòir, feadhainn dhe na lowlights as fhèarr a-mach aiste:

Friday, 19 September 2014

What can you say?

Tha Gilleasbuig gun bhruidhinn airson treiseag.

Thèid tòiseachadh as ùr air càineadh is mi-mhòdh cho luath sa ghabhas.

Tuesday, 16 September 2014

Cho soilleir ri gathan na grèine Vol. II: broadcast le Nas Fhèarr Còmhla

Another wonderful Better Together broadcast wins hearts & minds … er …


Bha Gilleasbuig air a dhol na thosd airson a' referendum, ach an uair sin - nochd seo air BBC Alba an-raoir, le fò-thiotalan sàr-mhath air an cur ris a' Bheurla.

OK, so far so good