Thursday, 29 October 2015

Sàr Ghàidhlig a' Phàipeir Bhig - fhathast a' dol bho neart gu neart

The Mòd: so many press releases, so little time!


Tha Gilleasbuig an dòchas gun còrd an naidheachd iongantach seo ribh cho math agus a chòrd e ris-san!


Pàipear Beag an Eilein Sgitheanaich, 23mh an Dàmhair;
air ais "aig am Mòd" far a bheil ùghdarran a' aighinn urram

"Bu mhath leum" - manaidsear Acair. Ach saoil dè cho àrd?

Friday, 23 October 2015

SMO agus a' Chill Bheag a' leasachadh na cànain agus na sgìre, a rèir SMO

A great stride for self-congratulatory press releases


Tha e coltach gun do thadhail chiad mhinistear air choireigin a-staigh air Ionad Nàiseanta na Gàidhlig an t-seachdain-sa. 


Predictably …

Friday, 16 October 2015

Sàr Ghàidhlig a' Phàipeir Bhig agus "Mòd an t-Òbain"

Gilleasbuig, never one to miss cynical cheap shots at easy targets, is back!


Tha Gilleasbuig air a bhith traing ag obair air magnum opus glè subtle & nuanced, tuigidh sibh. Ach coma leibh sin, seo highlights bho dhuilleagan a' Mhòid ann am Pàipear Beag an Eilein Sgitheanaich!

Sunday, 6 September 2015

"Highest-ever satisfaction levels" with BBC Alba, tha ceannard prògraman BBC Alba ag ràdh

Esslemont: I've only had about twenty complaints, all from extremist ghetto-dwellers  


Hi a chàirdean chòire, 's fhad' on uair sin!

An t-seachdain-sa, tuigidh sibh, bha Gilleasbuig air a bheò-ghlacadh leis an agallamh seo a rinneadh cò' ri Alan Esslemont còir, ceannard prògraman BBC Alba, air Aithris na Maidne 2 Sultain (a' tòiseachadh aig 39.50). Chaidh a bheò-ghlacadh chun na h-ìre 's gun d' rinn e tràs-sgrìobhadh dheth, tràs-sgrìobhadh a tha e nis a' toirt seachad thugaibh, le'r cead.

Friday, 10 July 2015

Aren't corporate Gaelic tweets wonderful?

Sreath ùr, anns a bheil Gilleasbuig còir a' toirt sùil gheur air sàr-Ghàidhlig nam buidhnean chorporra 

(just for a change)


(Gilleasbuig's 100th blog - definitely not cynically knocked together in five minutes)

Thoiribh an aire gu bheil a' blog seo, a chaidh a chur air dòigh san iuchar, 'ongoing" agus Gilleasbuig a' sìor chur na tweets chorparra as fhèarr leis ris. Ma thogras sibh, gheibhear an fheadhainn as ùire shìos mun a' bhonn ...


Taghadh bho twitterfeed 'Illeasbuig an-diugh [10mh an t-iuchar] fhèin:

Woo-hoo! Clì Gàidhlig an toiseach:Hmmm ...Friday, 3 July 2015

Plana Gàidhlig CMAL - just insert "sic" anywhere, really

Gilleasbuig hails the much-loved quango and its triumphant Bòrd-approved language plan  A chàirdean, bidh fios agaibh gu bheil CMAL, no Caledonian Maritime Assets Ltd, air a bhith 'sna naidheachdan bho chionn ghoirid oir 's ann an urra riuthasan a tha am bàt-aiseig ùr, an Loch Seaforth, a dh'fheumas Calmac a chleachdadh a-mach às Ulapul, bat-aiseig a th'air na h-uibhir de mholadh fhaotainn … ahem …

Ach cò iad, CMAL? Chanadh cuid gur h-iad cuango a chaidh a chur air dòigh leis an Riaghaltas, gus privatisation Aiseagan Chalmac a dhèanamh na b'fhasa dhaibh. Ach saoilidh Gilleasbuig gur h-e am plana Gàidhlig aca as fhèarr a dh' innseas …