Tuesday, 21 October 2014

Head of Gaelic broadcasting to reflect on effectiveness of Gaelic broadcasting

Saoil dè na co-dhùnaidhean a bhios aice?


Thèid òraid-cuimhnachail Aonghais "Ease" MhicLeòid a chumail Diardaoin le cathraiche MG Alba, Magaidh Cunningham. Beachdaichidh i air mar a tha an luchd-amharc aig BBC Alba a' sìor dhol am meud (it says here).
"This year the lecture will be given in Gaelic (with simultaneous translation into English)".
Gilleasbuig:
Saoil an atharraich i gu Beurla a-mhàin, ma phutas an luchd-èisteachd putan dearg? 

Co-dhiù ...
"Maggie is passionate about Gaelic language and culture", or so it says in the Press Release published in the Pàipear Beag which Gilleasbuig has in front of him, "and we are delighted that she is giving this year's lecture.
"Does Gaelic broadcasting make a difference to strengthening the language in local communities? Is it public money well spent? These are some of the questions which we hope Maggie will address". 

Nise tha Gilleasbuig fhèin beò an dòchas gun tèid na ceistean seo rèiteachadh, ach tha amharas beag aige nach ann san òraid seo a thachras sin!


"Is it public money well spent?" Chan e idir,
a rèir ìre na Gàidhlig am broinn seo!


Airson an t-seòrsa rud a bhios ri chluinntinn Diardaoin, feuch na thuirt an cathraiche na bu thràithe air a' bhliadhna:
"We are committed to driving forward Gaelic media strategies in partnership with the BBC and with the Gaelic language agency, Bòrd na Gàidhlig, and we will be working harder in the coming year to find new ways to engage, delight and surprise our audiences, and inspire more people in Scotland to get involved in Gaelic media" etc etc.

Air an làimh eile, feuch mar a tha feadhainn eile moladh BBC Banalba:
  • "Chan urrainn dhuinn a ràdh le fìrinn gun e sianal Gàidhlig do na Gàidheil a th' againn" - Lisa Storey, faic seo airson a' website aice.

  • "Mo bheannachd air Lisa Storey agus Ailean Dòmhnallach (Ailean Ghleann Uige) son seasamh a-mach gu poblach an aghaidh an sruth Bheurla a tha sìor thaomadh às an aon t-sianal bheag Ghàidhlig a th' againn air an telebhisean"- Aonghas Pàdraig Caimbeul, am Pàipear Beag 19mh Sultain.  

  • "What Scotland needs are unchallenging, Gaelic-lite late-night traditional music shows which all look and sound the same" - G. A., an t-Eilean Sgitheanach  

Fear dhe na posts aig Lisa chòir


 Sianal Gàidhlig airson nan Gàidheal!

@GilleAotrom

Sunday, 12 October 2014

Cànan is Cultar na Gàidhlig beò an làmhan Coimisean na Croitearachd

Comission's Annual Report showcases vibrant, thriving Gaelic  


Well, tha sin seachad a chàirdean. Buill-ùird a bh' anns a' bhòt do 'Illeasbuig, ach a bheil fhios agaibh, tha e nas deimhinne às gun tig i fhathast, latha breagha air choireigin.

San dol seachad ghlaic Aithisg Bliadhnail Coimisean na Croitearachd aire 'Illeasbuig an t-seachdain-sa, agus bha e air a dhòigh ghlan ga leughadh. Seo agaibh, a luchd-leughaidh chòir, feadhainn dhe na lowlights as fhèarr a-mach aiste:

Friday, 19 September 2014

What can you say?

Tha Gilleasbuig gun bhruidhinn airson treiseag.

Thèid tòiseachadh as ùr air càineadh is mi-mhòdh cho luath sa ghabhas.

Tuesday, 16 September 2014

Cho soilleir ri gathan na grèine Vol. II: broadcast le Nas Fhèarr Còmhla

Another wonderful Better Together broadcast wins hearts & minds … er …


Bha Gilleasbuig air a dhol na thosd airson a' referendum, ach an uair sin - nochd seo air BBC Alba an-raoir, le fò-thiotalan sàr-mhath air an cur ris a' Bheurla.

OK, so far so good


Sunday, 14 September 2014

Am bu chòir Alba bhith na dùthaich neo-eisimeileach?

Dhomhsa is do mòran eile, chan ann mu dhèidhinn nàiseantachas a tha freagairt na cèist. ’S ann mu dhèidhinn dè seòrsa comann-sòisealta bu mhiann leinn a tha e, agus ciamar a ruigeas sinn ann?

Coimhead an Alba sa bheil sinn beò, dùthaich a tha cur thairis le iomadachd is misneachd. Am measg nan iomadach sgeulachd a tha rin cluinntinn tha an sgeul bheag agam fhìn, gall chun na smior ach fear a ghràdhaicheas Gàidhlig is a’ Ghàidhealtachd. Nuair a rugadh is thogadh mise ann an Ceann a Deas Alba, bha e soilleir gu leòr gun robh an Rìoghachd Aonaichte a’ riochdachadh adhartas agus an àm ri teachd, fhad’s a bha neo-eisimeileachd airson Alba a’ coimhead sean-fhasanta agus na cheum air ais.

Thursday, 11 September 2014

BBC Alba - a' toirt Gàidhlig thugainn tro mheadhan na Beurla

Channel continues to impose English on Gaelic speakers

Well a chàirdean, bha moladh mòr aig a h-uile duine air BBC Alba an t-seachdain-sa.

Chaidh an làrach-lìn math sa chur air dòigh gus na th'ann dhen a' Bheurla air Banalba a shònrachadh, agus am milleadh a tha sin a' dèanamh.

An uair sin chaidh na leanas fhoillseachadh ann an colbh Aonghas Phàdraig Chaimbeul sa Phàipear Bheag.

Sunday, 7 September 2014

Packed programme in store for Gilleasbuig's autumn season

(Gilleasbuig has been reading too many Gaelic establishment press releases again)  

The programme for award-winning satirical Gaelic blogger Gilleasbuig Aotrom's autumn programme is soon to be announced.

As well as what is being described as a packed programme of traditional music and cèilidhs, the autumn season will build on previous successes while making great strides … blah … inspired by the wealth of creative talent in the Gaelic Arts … (continues in same vein)