Tuesday, 21 July 2015

What is it makes the Bòrd's annual report so vibrant, so thriving?


- asks Gilleasbuig, poring over aithisg bhliadhnail Bòrd na Gàidhlig 2014-15 - hot off the press!  • Is it the CEO's review (td8), which omits to mention that the CEO has resigned?

  • Is it the authoritative way in which the massively unproductive spend on Ulpan has been buried?
The sole references to Ulpan/Ùlpan (td72)


  • Is it the open and frank way in which the Bòrd's new chair, whose companies MNE and Purple TV produce much of the English-language content on BBC Alba, addresses the problem of excessive English-language programmes on BBC Alba? ... Doh! Fuirich mionaid!

Yet to answer the questions raised by GÀIDHLIG-TV


All this and less, in ...@GilleAotrom

Friday, 10 July 2015

Aren't corporate Gaelic tweets wonderful?

Sreath ùr, anns a bheil Gilleasbuig còir a' toirt sùil gheur air sàr-Ghàidhlig nam buidhnean chorporra (just for a change)


(Gilleasbuig's 100th blog - definitely not cynically knocked together in five minutes)


Taghadh bho twitterfeed 'Illeasbuig an-diugh fhèin:

Woo-hoo! Clì Gàidhlig an toiseach:Hmmm ...Friday, 3 July 2015

Plana Gàidhlig CMAL - just insert "sic" anywhere, really

Gilleasbuig hails the much-loved quango and its triumphant Bòrd-approved language plan  A chàirdean, bidh fios agaibh gu bheil CMAL, no Caledonian Maritime Assets Ltd, air a bhith 'sna naidheachdan bho chionn ghoirid oir 's ann an urra riuthasan a tha am bàt-aiseig ùr, an Loch Seaforth, a dh'fheumas Calmac a chleachdadh a-mach às Ulapul, bat-aiseig a th'air na h-uibhir de mholadh fhaotainn … ahem …

Ach cò iad, CMAL? Chanadh cuid gur h-iad cuango a chaidh a chur air dòigh leis an Riaghaltas, gus privatisation Aiseagan Chalmac a dhèanamh na b'fhasa dhaibh. Ach saoilidh Gilleasbuig gur h-e am plana Gàidhlig aca as fhèarr a dh' innseas …

Tuesday, 23 June 2015

Fury as BBC Naidheachdan plagiarise one of Gilleasbuig's most acclaimed blogs

A chàirdean, tha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan gu bheil madaidhean-naidheachd "BBC An Là" a-nis a' toirt urram dhan dòigh-obrach aige, dòigh-obrach a bhuinnig iomadach duais. 

Nach feuch sibhse an duilleag-lìn seo a chuireadh air dòigh leotha an-diugh:

 


"BBC Alba a' cur ri eaconamaidh na h-Alba, a rèir MG Alba ..."
Ha ha! 'S e an satire as simplidh as mò tha toirt buaidh, nach e? Saoil carson nach do smaoinich Gilleasbuig air a leithid? Fuirich ort … smaoinich!!!
Gilleasbuig:
Imitation is the sincerest form of flattery, a mhuinntir BBC Naidheachdan Gàidhlig!

Wednesday, 10 June 2015

Parliament celebrates 10 years of Achd na Gàidhlig in customary style

Abair fhèin gun robh deasbad bhàibrant a' dol ann am Pàrlamaid na h-Alba Oidhche Mairt, agus na buill a' comharrachadh deich bliadhna de Achd na Gàidhlig!


S
Dave Thompson addresses the packed chamberCò shaoil, a chàirdean, air ais ann an 2005, gum biodh na buill-phàrlamaid againn air an beò-ghlacadh leis a' chànan, chun na h-ìre seo?

Sealladh eile dhen t-seòmar deasbaid loma-làn a bh'ann Dimairt
Highlights bhon deasbad:

Chòrd òraid Alasdair Allan ri Gilleasbuig buileach glan, agus e dèiligeadh, mu dheireadh thall, ann an dòigh cothromach le feadhainn de na h-issues as mò a th' air aire nan daoine, leithid prògraman Beurla air BBC Alba … hmmm …

"… 'Sna meadhanan agus craoladh tha sinn cuideachd air deagh adhartas fhaicinn; tha sinn a’ faicinn cho soirbhicheil ‘sa tha MG Alba air a bhith ag obrachadh leis a’ BhBC; tha an cò-pàirteachas seo air mòran a choileanadh ann an ùine ghoirid agus tha seo air beartas a thoirt do suidheachadh craoladh na h-Alba.

"Tha gnìomhan MG Alba air taic a thoirt dhan an eaconamaidh cuideachd, le barrachd air naoi millean not air a thoirt seachad do chompanaidhean ionadail airson riochdachadh phrògraman".

- na bh' aig an Dotair Alasdair Allan ri ràdh mu MG Alba
Gilleasbuig:

[gun chomas bruidhinn airson treiseag]

Wednesday, 3 June 2015

Bòrd abolish punctuation - "Ceum mòrair adhart airson naGàidhlig"?

An-diùgh, a chàirdean, tha Gilleasbuig còir air a bheò-ghlacadh leis a' phost iongantach seo a chuir Bòrd na Gàidhlig suas air Facebook:  


"eaig a' BhBC" - 's toil leis Gilleasbuig an abairt ùr seo, agus cleachdaidh e e.A-mach às an aon phost - beagan fiosrachaidh mun duine seo, "AileanDòmhnallach", agus feuch am faigh sibh a-mach am mearachd a rinneadh a dh'aona-ghnothach:

Did you spot the deliberate mistake? That's right, the whole press release!


Fìor treasure-trove a th'anns a' phost seo, abair fhèin e! Tha fiù's beagan ann mu dhleasdanasan Bòrd na Gàidhlig, anns a' Ghàidhlig shònraichte aca fhèin:Gillesbui gaotrom:

Chachan micàil muscan micus!


@GilleAotrom

Tuesday, 19 May 2015

Gilleasbuig and the difference that satire makes

A' comharrachadh ceud blog 'Illeasbuig Aotruim 


A chàirdean, bidh ceud blog aig Gilleasbuig còir san aithghearrachd, agus nach e bhiodh math sùil aithghearr a thoirt air ais air an iomadach buaidh a thug guth sgaiteach, geur-chùiseach 'Illeasbuig air dol a-mach saoghal 'oifigeil' na Gàidhlig?

Smaoinich sibhse air ais gu 2013 agus mar a bha Soillse, an lìonradh nàiseanta rannsachaidh airson ath-bheòthachadh na Gàidhlig, a' foillseachadh nithean air-loidhne sa Ghàidhlig aca fhèin nach gabhadh a thuigsinn gu furasda le càich -


Gilleasbuig còir a' sineadh làimh cuideachaidh
do mhuinntir Shoillse, air ais ann an 2013

Dèanamaid flash forward a-nise gu co-labhairt Shoillse anns a' Chèitean 2015, agus abair fhèin gu bheil buaidh 'Illeasbuig ri faicinn. Nach ann air Gàidhlig Shoillse a thàinig an dà latha … erm …

Chan eil fhios an t-saoghail aig Gilleasbuig gu dè th' anns "a' chomhaireachd", ach bidh mòran ma dèidhinn!
Bha Gilleasbuig airson tuilleadh fhaighinn a-mach mun "chlàr-oideachaidh fiùghanta" tha seo:

"AN CLÀR-OIDEACHAIDH FIÙGHANTA AGUS DÒIGHEAN-OBRACH ANN AM FOGHLAM MION-CHÀNAIN

"Anns a’ bhùth-obrach seo, cnuasaichidh sinn air an raon fharsaing de dhòighean-obrach a thèid cleachdadh fon bhratach, ‘foghlam dà-chànanach.’ Nì sinn meòrachadh air amasan nan dòighean-obrach seo a thaobh thoraidhean agus ann an co-theacsa nan ideòlasan poilitigeach a dh’fhaodadh a bhith taiceil no bacach nuair a thig e gu adhartas cànanach. Ged a thathas air sealltainn gun lean dòighean-obrach ‘làidir’ gu comas dà-chànanach àrd agus na chois bhuannachdan cognatach, ’s ann …" Seadh, seadh, tha sin cho soilleir ri gathan na grèine a-nis.

Gilleasbuig:
Am faic sibh, a luchd-leughaidh chòir? Am faic sibh a-nise an diofar a nì blogadaireachd aoireil eirmseach?


Lean Gilleasbuig air twitter! (please)

@GilleAotrom