Monday, 25 August 2014

Cò shaoileadh e - tha deò ann an litreachas Gàidhlig fhathast


Bha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan nuair a fhuair e copaidh dhen a’ leabhar bhàrdachd “Deò”, le Marcas Mac an Tuairneir. ’S fhada bho sguir Gilleasbuig a leughadh bàrdachd ùr Gàidhlig, oir cha robh e faighinn tlachd sam bith aiste. Ach ’s e ceòl de sheòrs’ ùr a tha seo.Chòrd e ris nach eil coltas idir air bàrdachd Mhic an Tuairneir gun deach a dèanamh sa Bheurla an toiseach, nì a chithear gu bitheanta ann am bàrdachd ùr “Gàidhlig” an latha an-diùgh. Tha e ri aithneachadh, shaoil Gilleasbuig, gur h-e neach-ionnsachaidh neo-chumanta a tha seo a tha cur sùim ann an Gàidhlig mar a tha i ga bruidhinn fhathast leis an luchd-dùthchais deis-bhriathrach. Nach math gu bheil e ag amas air a’ Ghàidhlig sin.

Tha farsaingeachd de chuspair agus de stoidhle ri fhaotainn an seo, ach ’s e fear a th’ ann an Gilleasbuig leis an toil rainn dhen t-seann nòs, neo ceathramhan, agus ’s iad “Sluagh-ghairm” agus “Fèill an Loghainn” a bu mhò a chòrd ris. Chuir iad sin an cuimhne ’Illeasbuig feadhainn dhe na dàin as fhèarr a rinneadh le Somhairle MacGill-Eathain, bàrd eile leis am bu toil “na slabhraidhean a bhith air”, agus a bhiodh a’ lìbhrigeadh a chuspairean radaigeach tro mheadhan nan quatrains. Tha e ri aithneachadh gun robh am bàrd òg seo air a bhogadh ann am bàrdachd Shomhairle agus tha a bhuil ri fhaicinn na chuid bàrdachd fhèin, saoilidh Gilleasbuig.

Ann am “Fèill an Loghain” tha e feuchainn ri nì gu math geur-innleach a dhèanamh, as dòcha nach gabh a dhèanamh ann an còmhradh àbhaisteach, ’s e sin, a chuid fhaireachdain mun dualchas Shasannach aige chur an cèill agus a rèiteachadh leis an dualchas ùr Albannach aige. ’S fhìor thoil le Gilleasbuig an t-àrd-amas aige.

“San là an-diugh tha ar sgrìobhaichean balbh” tha e ’g ràdh ann an Sluagh-ghairm. Nise is fhada bho bha Gilleasbuig a’ dol leis a’ bheachd sin, ach seo fear air nach eil coltas eagail sam bith a ghuth a thogail, agus tha moladh mòr aig Gilleasbuig air.


@GilleAotromSunday, 10 August 2014

Isn't the University of Edinburgh's Gaelic language plan wonderful?

Impertinent Gaelic blogger firmly put in place by august institution  


As is well known, Gaelic language plans can claim so much of the credit for the great strides recently made by our ancient Celtic tongue.

This is especially true of those prepared by our great seats of learning.

It was with some puzzlement, therefore, that the University of Edinburgh recently was the recipient of the following criticism of its language plan:


Dear Professor O'Shea
The Gaelic version of the Language Plan contains a very large number of incongruous and unidiomatic words and phrases, many of them calqued straight from English, 
and some apparently completely made up. This includes the foreword ascribed to yourself! I would be pleased to try and detail some of these for you if that would be helpful.

For example, the use of the bizarre made-up phrase “leigheas ainmhidhean” for veterinary medicine is particularly galling (I qualified as a vet from the Dick Vet in 1983). Not 
a single native speaker of Gaelic would recognise or use this term; the universally-recognised Gaelic term is simply “bheataireachd”. 

I am certain that the University of Edinburgh would not publish an English-language document full of deficiencies certain to estrange its readership, and as such this lack of
care in relation to Gaelic signals a lack of respect for the language. The number of native speakers is of course very small now, but this does not mean that this group is not 
worthy of respect.

I urge you to issue a revised and corrected version of the Gaelic Plan and take appropriate steps in the future to make sure that any Gaelic documents published by the 
university are prepared with due care and regard to the language as it is still spoken. 


Yours sincerely


Neil McRae BVM&S, Cert VA, MRCVS


After a period of time, suitable for an august seat of learning, had passed the University's Gaelic Plan Officer replied in the following terms:

Dear Mr McRae ...
… In respect of the substantive points which you have raised, the Gaelic version of our Plan was prepared by a native speaker of Gaelic with many years' experience as a translator.  It was also proofread by an experienced Gaelic Officer with another organisation and by two senior members of our academic staff. We are, therefore, surprised by your assertion that it contains "a very large number of incongruous and unidiomatic phrases . . . some apparently completely made up".  This is not an opinion on our language use with which we concur.  A document of this kind necessarily involves a certain number of neologisms, but this is inevitable as Gaelic is developed for a wider range of uses.

More specifically, your complaint about the use of the formal term 'Leigheas Ainmhidhean'  in place of the colloquial term 'bheataireachd' seems ill-judged. The Gaelic term used is a neologism, certainly, but a transparent one that would be understandable to any Gaelic speaker; while 'bheataireachd'  looks more like a thin Gaelicisation of an English term (and one that breaks the fundamental rules of Gaelic morphology, with its pseudo-Gaelic initial bh-). For the formal name of an academic unit, 'Leigheas Ainmhidhean'  seems much more appropriate, particularly as it aligns with the term 'Leigheas' for 'Medicine' in the title of the College.
We do accept that it is possible that, despite the care that was taken in the production of the Plan, some typographical errors or other technical errors may remain. If you would like to detail some of the other deficiencies you feel to be present in the document we would be pleased to consider them ...


Exit impertinent blogger, suitably abashed! That's him telt! He, and all the (admittedly dwindling) band of native speakers with which he uses the term bheataireachd, have to get with the programme! 

Saturday, 19 July 2014

How the Gaelic Revival Works IV: Bòrd na Gàidhlig a' faighinn moladh mòr bho Bhòrd na Gàidhlig

"Great strides made in recent years" claims annual report despite absence of great strides 


Chaidh aithisg bhliadhnail fhoillseachadh le Bòrd na Gàidhlig, anns a bheil Bòrd na Gàidhlig a' faighinn moladh mòr.

"Tha bliadhna air leth soirbheachail air a bhith aig Bòrd na Gàidhlig", tha cathraiche Bòrd na Gàidhlig (tuarastal: £12,483 airson seachd coinneamhan) ag ràdh rinn.

Thursday, 3 July 2014

A' Ghàidhlig: awareness-raising soars to new depths

In this very special blog, one of the finest exponents of Gaelic satirical blogging in the world shares with you his vision regarding minority-language status (how not to enhance it)  

Cha chan Gilleasbuig càil mus can e cus!

Monday, 23 June 2014

How the Gaelic Revival works vol III: Gaelic language plans (only available in English)

Aren't statutory Gaelic language plans wonderful? They have done so much to enhance the status of our language.

"The Gaelic Language Plans of the Public Bodies are crucial to our work, and it is through these plans that progress has been made with regard to language learning and in encouraging Gaelic speakers to use the language in more and more situations …"Mind you, Gilleasbuig thinks the following GLPs, all approved by Bòrd na Gàidhlig, really should be available online (or anywhere) in Gaelic as well as English:

Tuesday, 17 June 2014

Grammarian's corner: latest SMO press release

Sàr-ionad struggles with inverted nominal phrases, and loses  


Chaidh aire 'Illeasbuig a ghlacadh an t-seachdain-sa le brath-naidheachd mu Bhail' Ùr na Cille Bige, ga thogail shìos ann an Slèibhte

And there's more …

Thursday, 5 June 2014

Rannsachadh na Gàidhlig 8 a' toirt àrd-urram do annas-làimhe 'Illeasbuig

Gilleasbuig to set the tone at this year's glittering Rannsachadh na Gàidhlig conference  

Chuir Gilleasbuig bochd tagradh a-steach airson Rannsachadh na Gàidhlig, co-labhairt àrd-urramach cho cliùiteach 's a th' ann an saoghal na Gàidhlig high-register.